Jak si vytvořit marketingový plán?

Jak vytvořit marketingový plán?

/ / Jak vytvořit marketingový plán

Úvod do návrhu a tvorby marketingového plánu.

Jak už jsme si řekli v některém z minulých dílů, důležitou součástí plánu bude vyjasnit si následující body. Nyní je ale budeme už nazývat marketingovými termíny.

Marketingová analýza současného stavu (Kde jsme? Odkud vycházíme?)

Abychom následně mohli porovnávat a měřit úspěšnost plnění plánu, musíme mít nějaký relevantní vstup – vstupní analýzu. Co a jak analyzovat? Je potřeba se zamyslet nad všemi věcmi, které ovlivňují náš současný marketing.

Mezi ně patří např.:
a) Vaše firma
b) Vaše produkty a služby
c) Zákazníci
d) Různé vnější vlivy jako např. kurz měny, politická situace, hospodářská situace, daňové zatížení, konkurence aj.

Pro analýzu použijte metodu SWOT, kde si do tabulky ke konkrétním bodům určíte slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby.

Marketingové cíle (Čeho chceme dosáhnout? Jaký je cíl cesty?)

Představte si svou firmu v budoucnu. Jak byste chtěli aby vypadala? Vaše cíle si ale musíte konkrétně stanovit tak, aby byly měřitelné. Budete potřebovat vědět, v kterém bodě se na své cestě právě nacházíte.

Cíle dělíme na:
a) strategické – dlouhodobé tzn. víceleté
b) taktické (v rámci jednoho období – obvykle 1 rok)
– taktické cíle by měly respektovat a kopírovat cíle strategické
– možnost flexibilní reakce na aktuální potřeby plánu

Mezi Vaše cíle pak mohou patřit:
a) podíly na trhu
b) množství zákazníků (databáze)
c) obchodní výsledky (zisky, obrat atp.)

Marketingová komunikace a mix (Jak chceme dosáhnout stanovených cílů?)

V tomto okamžiku se nebudeme snažit určovat konkrétní formy Vašich nástrojů, pouze určíme obecný rámec, kde se budeme v rámci mark. komunikace pohybovat.
a) Marketingový mix – je spojení čtyř základních mark. nástrojů tzv. 4P (produkt, cena, místo a propagace)
b) Marketingová komunikace – je souhrn aktivit, které musíte provést, abyste dosáhli taktických (ročních cílů).

Vše musíte kontrolovat a analyzovat aneb jste na správné cestě za Vaším cílem?

 

Už jste četli ostatní články z rubriky „Jak vytvořit marketingový plán?“

TOP